Sök på webbplatsen:
MENY
Sök på webbplatsen:
UNDERMENY

Oden

Grindex nya pumpserie håller tre gånger längre i slitande applikationer än tidigare pumpgenerationer. I den här fallstudien från ett tunnelprojekt i Stockholm får de bekänna färg.I Stockholm finns mängder av byggprojekt. En faktor som avgör att 3 000 nya bostäder ska kunna byggas om några år är sju dränkbara länspumpar som står långt ner i urberget under södra Stockholm. De håller projektet "Kraftledningstunnel Skanstull-Solberga" torrt. - Vi jobbar på fem parallella fronter just nu, vilket gör att vi kan hålla en takt på cirka 80 till 100 meter i veckan, förklarar Peter Ahlgren, blockchef på Oden Anläggningsentreprenad och ansvarig för sprängningen av en ny kraftledningstunnel. Tunneln ska vara färdigsprängd i april 2010 och sedan dröjer det ytterligare ungefär ett år innan den är i full drift.

 
 

Plats för fler boende

Tunneln är ett i raden av stora byggprojekt som pågår lite överallt i Stockholm. Tio kilometer 220 kV högspänningsledningar som idag skär rakt igenom bebyggelsen kommer att försvinna och ersättas av kablar som istället kan dras genom den nya tunneln. På det sättet frigörs attraktiv mark nära Stockholm city som kan bebyggas med cirka 3 000 nya bostäder.

Två av tunnelns fem fronter sprängs från mitten dit man kommer via en transporttunnel. Arbetena på de båda fronterna sker växelvis med sprängning i den ena och bortforsling av sprängsten i den andra. Vid vårt besök i den västra fronten arbetar två man vid en borrigg. Borrningen har precis avslutats och 65 stycken fyra meter djupa hål fördelade över en 20 kvadratmeter stor yta håller på att fyllas med sprängmedel. Berget består av granit med inslag av diabas, vilket är ett mycket hårt material. Borrningen sliter därför ordentligt på materialet och det går åt stora mängder kylvatten till borrmaskinerna. Vattnet rinner ut i tunneln och kräver pålitliga pumpar som arbetar kontinuerligt med att hålla undan vattnet. Ett pumpavbrott skulle märkas direkt.


Pumpavbrott allvarligt

Att avvattningen fungerar är mycket viktigt för att tidplanen ska hålla, fortsätter Peter Ahlgren. Utan fungerande pumpar går det inte att jobba och allt arbete skulle påverkas omedelbart. Vi behöver pumpa undan 300 liter vatten per minut när vi borrar. Med 50 meter till markytan blir det stora påfrestningar som pumparna ska klara, men hittills har det fungerat bra och jobbet löper enligt planen.

 


Sätts på hårda prov

Slitaget på pumparna är stort. Vattnet närmast borriggen är fullt av borrkax. Effekten kan jämföras med ett slags flytande sandpapper som hela tiden blästrar pumparna invändigt.

 -Här används två modeller från vår senaste pumpserie berättar Per-Åke Jägrén från Grindex. De är extra robusta och konstruerade för att klara just den här typen av krav. Det är en helt ny konstruktion där det hårt slitande materialet i vattnet hålls borta från pumpens känsliga delar, fortsätter han. Våra egna tester visar att pumparna håller tre gånger längre i slitande applikationer som den här, det vi ser här bekräftar de uppgifterna.

Vattnet pumpas från tunnelrörets lägsta delar i etapper upp till marknivån 50 meter högre upp, med sedimenteringsbassänger på vägen. Här avskiljs det mesta kvarvarande borrkax ur pumpvattnet och det som pumpas vidare uppåt är i stort sett rent vatten. Vattenprover tas regelbundet för att säkerställa att de kommunala vattenreglerna efterföljs.


 
 

Service behovet stämmer

Oden

Pumpen närmast borriggen, en Grindex Major, är den som utsätts hårdast för det slitande vattnet.

- Det här vattnet blir nästan som en välling, berättar Peter Ahlgren. Borrkaxet sätter snabbt igen systemet om inte utrustningen är rätt byggd och dimensionerad. Grindex rekommenderar 2 000 driftstimmar mellan servicetillfällena, vi servar efter 1 500 driftstimmar för att vara på den säkra sidan. Det innebär i praktiken att det kortaste serviceintervallet i pumpsystemet är cirka två månader. Löpande görs dock en daglig tillsyn. Att uppgifterna om servicebehoven stämmer med verkligheten intygas av Peter.
 

- Vi har varit i full drift sedan i slutet av april här nere och allt fungerar som det ska, berättar han. Vi har kommit en bit in i tunnelbygget och jobbar nu med maximal hastighet. Det betyder mycket för oss att kunna hålla tempot och att vi har pålitlig utrustning är viktigt. Stannar någon pump så stoppas allt annat också. Man kan därför säga att stockholmarnas möjlighet att få nya bostäder styrs av att vi har rätt pumpar här nere i tunneln.

 

- Tillbaka till toppen -